PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THÀNH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai22:23:54 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai22:21:11 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5862
3Khách vãng lai22:17:26 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai21:51:12 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai21:25:30 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10397
6Khách vãng lai21:19:51 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5917
7Khách vãng lai21:08:43 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
8Khách vãng lai20:06:55 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5862
9Khách vãng lai19:24:51 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5868
10Khách vãng lai19:18:59 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5867
11Khách vãng lai19:00:29 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5870
12Khách vãng lai18:56:21 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23608
13Khách vãng lai18:44:07 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24780
14Khách vãng lai16:27:29 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c1.aspx
15Khách vãng lai16:01:31 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6572
16Khách vãng lai16:01:12 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01138
17Khách vãng lai15:51:41 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Hoàng Xuân Thanh15:24:47 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/default.aspx
19Khách vãng lai15:16:08 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Hoàng Xuân Thanh15:14:22 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
21Khách vãng lai15:14:07 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai15:13:59 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai15:13:59 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai15:10:09 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
25Hoàng Xuân Thanh15:09:28 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
26Hoàng Xuân Thanh15:07:45 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
27Khách vãng lai15:07:18 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai15:07:14 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai14:56:18 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24775
30Khách vãng lai14:44:12 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai14:35:17 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
32Khách vãng lai14:32:37 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24778
33Khách vãng lai14:28:26 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5919
34Khách vãng lai14:13:19 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5918
35Khách vãng lai14:11:05 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23583
36Khách vãng lai14:07:17 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/default.aspx
37Khách vãng lai13:53:50 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23585
38Khách vãng lai13:27:53 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai13:26:32 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10441
40Khách vãng lai13:26:23 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Hoàng Xuân Thanh13:25:40 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/bao_cao/xuat_danh_sach_lop.aspx
42Hoàng Xuân Thanh13:25:32 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
43Khách vãng lai13:25:17 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai13:15:59 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai13:10:26 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=35047
46Khách vãng lai13:04:23 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5924
47Khách vãng lai12:37:06 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
48Khách vãng lai11:43:05 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
49Khách vãng lai11:39:12 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23588
50Khách vãng lai11:27:24 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23587
51Khách vãng lai10:51:29 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23584
52Khách vãng lai10:48:26 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10401
53Khách vãng lai10:43:56 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23578
54Khách vãng lai10:26:09 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23577
55Khách vãng lai10:26:06 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STD-00077
56Khách vãng lai09:32:37 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/so_muon_do_dung.aspx
57Khách vãng lai09:25:40 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
58Khách vãng lai09:14:38 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23574
59Khách vãng lai09:02:05 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23580
60Khách vãng lai09:01:56 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23623
61Khách vãng lai08:33:02 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
62Khách vãng lai08:04:01 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2_c1.aspx
63Khách vãng lai07:50:36 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00489
64Khách vãng lai06:51:26 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5884
65Khách vãng lai06:40:57 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10420
66Khách vãng lai06:29:11 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10420
67Khách vãng lai05:58:59 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
68Khách vãng lai05:57:11 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=35178
69Khách vãng lai05:03:26 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23594
70Khách vãng lai03:42:08 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
71Khách vãng lai03:34:09 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23849
72Khách vãng lai01:25:34 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5860
73Khách vãng lai01:25:13 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5860
74Khách vãng lai01:24:53 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5860
75Khách vãng lai01:24:46 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5860
76Khách vãng lai01:13:29 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
77Khách vãng lai01:06:16 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/default.aspx
78Khách vãng lai01:02:14 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23607
79Khách vãng lai00:12:02 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23616
17 1 2019