PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THÀNH
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:47:49 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:45:51 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
3Khách vãng lai11:41:26 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai11:37:08 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5902
5Khách vãng lai11:25:25 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01143
6Khách vãng lai11:20:27 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
7Khách vãng lai11:17:39 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-01143
8Khách vãng lai11:10:30 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00079
9Khách vãng lai10:42:43 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
10Khách vãng lai10:35:39 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SGK3-00179
11Khách vãng lai10:29:04 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai10:11:00 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
13Khách vãng lai09:54:33 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
14Khách vãng lai09:54:31 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
15Khách vãng lai09:54:28 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
16Khách vãng lai09:54:26 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
17Khách vãng lai09:54:23 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
18Khách vãng lai09:54:18 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
19Khách vãng lai09:54:15 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
20Khách vãng lai09:54:06 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
21Khách vãng lai09:54:03 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/video.aspx
22Khách vãng lai09:54:00 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
23Khách vãng lai09:53:56 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/form_doi_mat_khau.aspx
24Khách vãng lai09:53:50 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
25Khách vãng lai09:53:49 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10418
26Khách vãng lai09:53:45 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
27Khách vãng lai09:53:42 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login.aspx
28Khách vãng lai09:53:38 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
29Khách vãng lai09:53:33 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai09:53:30 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai09:52:10 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10099
32Khách vãng lai09:27:28 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6732
33Khách vãng lai09:05:40 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5869
34Khách vãng lai08:35:09 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23617
35Khách vãng lai08:22:54 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
36Khách vãng lai08:06:37 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
37Khách vãng lai07:54:02 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23607
38Khách vãng lai07:31:18 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5890
39Khách vãng lai07:28:13 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
40Khách vãng lai07:21:12 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5787
41Khách vãng lai06:59:58 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
42Khách vãng lai06:59:55 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai06:37:46 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6734
44Khách vãng lai06:25:04 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6803
45Khách vãng lai06:17:55 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
46Khách vãng lai06:13:00 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6731
47Khách vãng lai06:05:03 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6733
48Khách vãng lai05:55:13 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6808
49Khách vãng lai05:18:09 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6796
50Khách vãng lai05:03:05 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6795
51Khách vãng lai04:50:36 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=336
52Khách vãng lai04:48:24 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10399
53Khách vãng lai04:39:55 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10398
54Khách vãng lai04:33:44 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6671
55Khách vãng lai04:23:07 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6730
56Khách vãng lai04:11:48 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24298
57Khách vãng lai03:58:21 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai03:45:15 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=24782
59Khách vãng lai03:42:32 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
60Khách vãng lai03:29:14 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5902
61Khách vãng lai03:28:40 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=339
62Khách vãng lai03:27:31 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
63Khách vãng lai03:07:21 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=35177
64Khách vãng lai03:03:52 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
65Khách vãng lai02:55:53 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
66Khách vãng lai02:47:57 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=23849
67Khách vãng lai02:46:56 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6732
68Khách vãng lai02:12:08 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai02:09:44 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5897
70Khách vãng lai01:36:57 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5881
71Khách vãng lai01:29:47 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
72Khách vãng lai01:11:17 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10387
73Khách vãng lai00:29:50 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
74Khách vãng lai00:15:34 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong_lop.aspx
75Khách vãng lai00:15:27 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
76Khách vãng lai00:15:13 http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
17 11 2018